ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

International Business Center Sp. z
o .o. Villa Pallas, ul. Żołnierska 4 ; 10-557 Olsztyn, NIP: 739-15-52-634, REGON:
510408491, KRS.0000 149 271.

PAŃSTWA DANE OTRZYMALIŚMY

Bezpośrednio od Państwa – podczas kontaktu Państwa z pracownikami Hotelu drogą
telefoniczną, mailową lub osobiście oraz poprzez formularz kontaktowy.Pani/Pana
dane mogą również zostać udostępnione hotelowi przez biuro podróży, czy innego
organizatora podróży, który dokonuje w Pani/Pana imieniu rezerwacji w hotelu.

PRZETWARZAMY NASTĘPUJĄCE KATEGORIE DANYCH

1. W celu dokonania
rezerwacji i świadczenia usługi hotelowej: imię, nazwisko, numer telefonu, adres
poczty elektronicznej, wieku dziecka.2. Dane wymagane do wystawienia faktury
(firma, dane osób do reprezentowania firmy, nr NIP, nr REGON, nr rachunku)

CEL PREZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzamy
wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane, tj. odpowiedzi na zadane nam pytania,
przedstawienia oferty, dokonania rezerwacji i realizacji umowy o świadczenie usług
hotelarskich oraz gastronomicznych, dopasowanie świadczonych usług pod kątem
wskazanych preferencji, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.
Hotel przetwarza również dane osobowe gromadzone przez monitoring hotelowy w
celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom
przebywającym na terenie Hotelu.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Obsługa składanych
zapytań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą,
2. rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda
osoby, której dane dotyczą,
3. realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i
restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
f

RODO,

5. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i
restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu
pokojowym – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz
jest niezbędne do rezerwacji, przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy.

ODBIORCY DANYCH

1. Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym z mocy prawa,
2. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do podmiotów spoza
Unii Europejskiej.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Podającemu dane przysługuje
prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia
zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania, do niepodlegania decyzji opierającej
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, do
przeniesienia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych
wzajemnych roszczeń,2. przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze,
3. dane przetwarzane za zgodą będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez
Państwa tej zgody,
4. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

WYCOFANIE ZGODY

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną
Administratorowi, wysyłając e-mail na adres villa@villapallas.pl lub przesłać
wiadomość pocztą tradycyjną na adres: Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn.
Do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Administratora
jest legalne.

PROFILOWANIE

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym profilowane.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W przypadku wątpliwości związanych z
przetwarzaniem danych osobowych lub skorzystania ze swoich uprawnień każda
osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji na adres
e-mail: villa@villapallas.pl.

KONTAKT Z ORGANEM NADZORCZYM

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.